PHP - Tự tạo hyperlink, email link trong chuỗi

Đoạn code sau tự động tìm link hoặc email trong chuỗi truyền vào và tạo thành link

PHP - Session file và Ajax request

Tình huống:

  • Trang web có 1 phần nội dung được tải qua ajax.
  • Nội dung load qua ajax có 1 số xử lý khá lâu >3 giây
  • ajax-request set async: true

Vấn đề:

  • Khi load page có phần nội dung xử lý lâu nêu trên qua ajax, người dùng không thể chuyển trang, chỉ đến khi nội dung được tải xong việc chuyển trang mới được xử lý

OpenLdap – LSC – Active Directory sync and login pass-through

Google Chrome Browser on Ubuntu – Fix some GPU problem

Running Google Chrome Browser on Ubuntu may have some problem with GPU-acceleration, especially when you are using a NVIDIA GPU.

Some problems I have so far:

  • CheckerImaging: Disabled
  • Native GpuMemoryBuffers: Software only. Hardware acceleration disabled
  • Rasterization: Software only. Hardware acceleration disabled

DavMail GateWay cho Exchange Server

Gặp vấn đề tương thích giữa Exchange Mail server với các mail client không phải của Microsoft như ThunderBird Mail, MAC OS Mail… Ngoài ra, nếu hệ thống bạn dùng server Exchange cũ, không hỗ trợ các chuẩn mã hoá mới thì xảy ra 2 vấn đề khi muốn duy trì 1 hệ thổng bảo mật (1) Client không connect được vì ngưng hỗ trợ TLS 1.0, (2) Rủi ro bảo mật thông tin.

Fix XMind slow / lag on Ubuntu 16.04

XMind is the most professional and popular mind mapping tool. Millions of people use XMind to clarify thinking, manage complex information, run brainstorming …

On Ubuntu 16.04 is have a bug that make the application lag and slow (read here). This article help you how to fix it.

Deal with DHCP Server IP Exhausted

Recently, I have a problem with DHCP Server service run on Windows Server 2003 that use full ip address ranges, alot of IP used by strange mac address (3139…, longer than 12 charater) with type DHCP/BOOTP, even my DHCP server have mac address filter add-in and assign IP option is DHCP only. No special info in event log, Google return no clear root cause and solution.