Server / hosting benchmark backlog

Một số kết quả các dịch vụ hosting và in-house hosting

Benchmark script: curl -LsO bench.monster/speedtest.sh; bash speedtest.sh -asia

Google Cloud

Virtual machine (a.k.a Compute Engine)

 • Loại ổ cứng: SSD disk
 • Địa điểm: US

Kubernetes Pod

 • Loại node: n1-standard-1

Viettel Cloud

 • Địa điểm: Việt Nam

Public cloud

Private cloud

 • Loại ổ cứng: SAN disk

Long Vân Cloud

 • Địa điểm: Việt Nam

Private cloud

 • Loại ổ cứng: HDD Disk

 • Loại ổ cứng: SSD Disk

vmWare on Dell R530

 • Địa điểm: Việt Nam

Azure

 • Loại node: Standard_DS2_v2
 • Địa điểm: Hong Kong

Tags:
#google-cloud #benchmark #azure #viettel #longvan