Sắp xếp (sort) string Tiếng Việt

Một vấn đề không hề mới, xưa như năm 1991, và có vẻ đâu đó đã được giải quyết 😒 Vậy nhưng nếu thử hỏi một lập trình viên sử dụng ngôn ngữ lập trình bất kỳ hãy viết một đoạn code sắp xếp những cái tên sau theo thứ tự của tiếng Việt: Kết […]