What is the difference between |+ and |- when creating a configmap from a file in kubernetes yaml definitions? (block chomping indicator)

first one

apiVersion: v1
data:
  file1.yaml: |+
    parameter1=value1
kind: ConfigMap
metadata:
  name: my-configmap

second one

apiVersion: v1
data:
  file1.yaml: |-
    parameter1=value1
kind: ConfigMap
metadata:
  name: my-configmap

what is the difference between |+ and |- ?

Comparing Ingress controllers for Kubernetes

Làm quen với MariaDB Galera Cluster

MariaDB Galera Cluster là hệ thống cluser cho phép nhiều primary node CSDL MariaDB đồng thời, tức bạn có thể thực hiện lệnh write trên node bất kỳ và dữ liệu được đồng bộ cho các node khác trong cluster. Nó chỉ chính thức hỗ trợ hoạt động trên môi trường Linux và InnoDB storage engine.

Buggy Python Code: The 10 Most Common Mistakes That Python Developers Make

Source and author: https://www.toptal.com/python/top-10-mistakes-that-python-programmers-make

Python's simple, easy-to-learn syntax can mislead Python developers -- especially those who are newer to the language -- into missing some of its subtleties and underestimating the power of the language. In this article, Toptal's Martin Chikilian presents a "top 10" list of somewhat subtle, harder-to-catch mistakes that can trip up even the most advanced Python developer.

Free Programming Books – GoalKicker.com

Free Programming Books – GoalKicker.com https://books.goalkicker.com/

[Ebook] Python Cheat Sheet

Another Python cheat sheet collection

[DOC] Software Development Methodology and Team Scale

Slide tóm tắt về mô hình phát triển phần mềm (1 team phát triển gồm những ai, vai tròng ntn, các thức triển khai các tính năng), triển khai hệ thống phần mềm theo từng mức độ (monolithic, soa hay microservices). Slide được tổng hợp từ nhiều nguồn qua internet.