Google Cloud cheat sheet: 2022 edition

Putty: Create shortcut for saved session (Profile)

Steps:

 • Create shortcut to putty.exe
 • Right click on shortcut, select Properties, add to "Target" field: -load "Name Profile To Load"

Done

Nginx - Pihole cluster load balancing

Trong bài viết này mình sẽ cùng bạn dựng DNS server với pihole và dùng nginx để làm load balancing.

Tổng quát luồng xử lý như sau:

 • (1) nginx nhận request cổng 53 cho phân giải DNS và cổng 8080 cho HTTP request
 • (2) nginx phân bổ request về 2 pihole chạy trên docker, lần lượt nghe ở các port: 531, 532, 8081, 8082
# DNS
DNS request :53 --> nginx :53 --> pihole_1 :531
               --> pihole_2 :532

# HTTP
Admin user :8080 --> nginx :8080 --> pihole_1 :8081
                 --> pihole_2 :8082

Nginx: Sử dụng GeoIP (v1) chặn truy cập theo quốc gia và whitelist các IP address tin cậy

Sử dụng nginx để chặn truy cập vào trang web / dịch vụ của bạn đối với các khu vực không cần thiết sẽ rất hữu ích, đặc biệt khi phát hiện dịch vụ bị tấn công từ các IP không có user của dịch vụ.

[Ubunut] Set Timezone

Bash: sudo timedatectl set-timezone Asia/Ho_Chi_Minh

[Bookmark] Tech Interview Handbook

Free curated interview preparation materials for busy engineers. Brought to you by FAANG engineers and the author of the Blind 75 List.

Over 500,000 people have benefitted from this handbook!

[Screenshot] Google Cloud serial port connect for VM

Goolge cloud VM support connect using serial port, using in case we cannot boot VM or SSH got problem