[Bookmark] Tech Interview Handbook

Free curated interview preparation materials for busy engineers. Brought to you by FAANG engineers and the author of the Blind 75 List.

Over 500,000 people have benefitted from this handbook!

[Screenshot] Google Cloud serial port connect for VM

Goolge cloud VM support connect using serial port, using in case we cannot boot VM or SSH got problem

[Docker] Allow non-root user to use docker command

Allow non-root user run docker without sudo prefix:

# replace $USER_NAME with real username 
sudo usermod -aG docker $USER_NAME

Tự động đổi chế độ năng lượng (power plan) trên latop Windows

Auto switching power plan mode on Windows laptop

Mình muốn chiếc laptop WIndows tự động chuyển chế độ năng lượng (power plan) tùy vào điều kiện có đang cắm sạch hay không, như sau:

Nếu máy tính của bạn không làm chuyện trên 1 cách tự động, bài viết này sẽ giúp bạn thực hiện.

Thêm một ổ đĩa mới vào hệ thống Linux (Ubuntu)

Bài viết tóm tắt các bước thêm một disk mới vào máy ảo (virtual machine - VM) chạy Ubuntu, việc thực hiện này không cần reboot hệ thống.

Python 3.9 Install on Ubuntu 20.04 LTS Quick notes

Install addition python version on Ubuntu 20.04

Samsung One UI: Một số tùy chỉnh để tối ưu trải nghiệm

Nova Launcher là home launcher mình sử dụng đã nhiều năm trên các thiết bị Android, tuy nhiên từ Android 10 các launcher do bên thứ 3 cung cấp bị hiện tượng blink / flick 1-2 giây khi trở về màn hình chính từ ứng dụng bất kỳ.