[DOC] Software Development Methodology and Team Scale

Slide tóm tắt về mô hình phát triển phần mềm (1 team phát triển gồm những ai, vai tròng ntn, các thức triển khai các tính năng), triển khai hệ thống phần mềm theo từng mức độ (monolithic, soa hay microservices). Slide được tổng hợp từ nhiều nguồn qua internet.