[TIP] Cách đơn giản để tạo XML Xpath chính xác trong Odoo cùng PyCharm IDE

Khi cần điều chỉnh thuộc tính của 1 field trong view đã có sẵn, ta cần dùng xpath để chọn đối tượng cần chỉnh sửa.

Đối với form đơn giản, ví dụ:

<record id="some_view_id" model="ir.ui.view">
 <field name="name">demo.view.form</field>
 <field name="model">demo.model</field>
 <field name="arch" type="xml">
  <form>
     <sheet>
       <group>
           <field name="user_id"/>
           <field name="demo_field"/>
        </group>
     </sheet>
    </form>
</record>

[Learning] Odoo super call dependency test

A test logs how Odoo process modules dependency with different install order

Test source code: https://github.com/NothingCtrl/odoo_super_dep_test

[Learning] The dangers of assert in Python (a.k.a know what you're doing!)

There are many ways to find bugs in Python code: the built-in debugger (pdb), a healthy amount of unit tests, a debugger in an IDE like Pycharm or Visual Studio, try/catch statements, if/else statements, assert statements, or the tried and true practice of covering every inch of your codebase in print() statements like it’s going out of style.

Assert statements can help us catch bugs quickly and are far less intrusive than copious amounts of print statements. However, unlike print statements, assert statements can be unexpectedly risky to use!

This article explores how to use asserts safely and what causes them to be unsafe. By the end of this article, you’ll know how to use assert most optimally without inadvertently opening yourself up to security issues.

Cơ chế phân quyền trong Odoo

Odoo là một phần mềm ERP mã nguồn mở (và phần trả phí riêng) theo mô hình all-in-one, Odoo khá phù hợp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

bài viết này tham khảo tài liệu: https://www.odoo.com/documentation/13.0/developer/reference/addons/security.html

Ngoài cách quản lý quyền truy cập thủ công bằng custom code, Odoo cung cấp 2 cơ chế chính để cho phép hoặc từ chối quyền truy cập đến dữ liệu.

Cả 2 cơ chế trên đều liên kết đến đối tượng user thông qua các group: một user thuộc về 1 hoặc nhiều group, theo đó cơ chế bảo mật tương ứng với từng group sẽ áp dụng với các user trong group.

Flectra v1 screenshots

Flectra is an ERP Open Source application fork from Odoo CE v11, Flectra team has just released v1 on 2017-12-25, here are some screenshots: