[TIP] Cách đơn giản để tạo XML Xpath chính xác trong Odoo cùng PyCharm IDE

Khi cần điều chỉnh thuộc tính của 1 field trong view đã có sẵn, ta cần dùng xpath để chọn đối tượng cần chỉnh sửa.

Đối với form đơn giản, ví dụ:

<record id="some_view_id" model="ir.ui.view">
 <field name="name">demo.view.form</field>
 <field name="model">demo.model</field>
 <field name="arch" type="xml">
  <form>
     <sheet>
       <group>
           <field name="user_id"/>
           <field name="demo_field"/>
        </group>
     </sheet>
    </form>
</record>