Server / hosting benchmark backlog

Một số kết quả các dịch vụ hosting và in-house hosting

Benchmark script: curl -LsO bench.monster/speedtest.sh; bash speedtest.sh -asia

[Learn] Hello World - the weirdest way!

Lòng vòng trên internet và lượm được, viết chương trình in ra "Hello world!" the weirdest way!

python hello_world.py
Hello World!

[eBook] A Complete Beginner's Guide to Django

Loạt bài viết chi tiết hướng dẫn xây dựng ứng dụng web với Django framework

Google ngưng dịch vụ Cloud IOT Core sau ngày 15/08/2023

Cloud IOT Core là một trong những dịch vụ được cung cấp bởi Google trong nền tảng Google Cloud Platform (GCP), giúp việc kết nối, quản lý và điều khiền các thiết bị IOT một cách dễ dàng và khả năng scale lên hàng triệu thiết bị.

Tuy nhiên, ngày 16/08/2022 Google đã ra thông báo sẽ đóng dịch vụ sau ngày 15/08/2023!

Cơ chế phân quyền trong Odoo

Odoo là một phần mềm ERP mã nguồn mở (và phần trả phí riêng) theo mô hình all-in-one, Odoo khá phù hợp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

bài viết này tham khảo tài liệu: https://www.odoo.com/documentation/13.0/developer/reference/addons/security.html

Ngoài cách quản lý quyền truy cập thủ công bằng custom code, Odoo cung cấp 2 cơ chế chính để cho phép hoặc từ chối quyền truy cập đến dữ liệu.

Cả 2 cơ chế trên đều liên kết đến đối tượng user thông qua các group: một user thuộc về 1 hoặc nhiều group, theo đó cơ chế bảo mật tương ứng với từng group sẽ áp dụng với các user trong group.

Bản đồ giao thông Việt Nam

Sưu tầm

Script to backup - export Mongo Atlas Database free-tier

This script to help you export the Mongo database collections to json file, I also using it to export database store in Mongo DB Atlas (aka Mongo DB Cloud) in-case I using a free-tier cluster (M0) or want to pull database to local.