Script to backup - export Mongo Atlas Database free-tier

This script to help you export the Mongo database collections to json file, I also using it to export database store in Mongo DB Atlas (aka Mongo DB Cloud) in-case I using a free-tier cluster (M0) or want to pull database to local.

(Báo Dân Trí) MỘT NĂM NHÌN LẠI KÝ ỨC ĐẠI DỊCH COVID-19

Đại dịch Covid mãi để lại những vết thương khó có thể hàn gắn..

(Dân trí) - "Bất lực, tuyệt vọng, sợ hãi, mất mát… tất cả cảm xúc trên đời tôi đã nếm trải chỉ trong vòng 1 tuần. Cảm giác khi mình biết chồng sắp chết đấy nhưng không tài nào cứu, nó đau đớn tận tâm can. Vậy mà 1 tuần sau nữa, chính tay tôi tiếp tục phải ôm 4 hũ cốt.

Vào viện 4, mất cả 4" - chị Thắm khóc.

Cài đặt chính xác phiên bản kubectl client

Với hệ thống Kubernetes, bạn cần sử dụng kubectl client không khác quá 1 phiên bản minor với phía server, ví dụ:

  • kube-apiserver sử dụng version 1.21
  • kubectl client có thể sử dụng version: 1.21, 1.20 (cũ hơn 1 version), 1.22 (mới hơn 1 version)

reference

Trường hợp sử dụng version không theo khuyến cáo, lệnh kubectl version trả về kết quả kèm theo cảnh báo:

...
WARNING: version difference between client (1.24) and server (1.21) exceeds the supported minor version skew of +/-1

Migrating your ingresses to K3s 1.20+ API format

Source: https://www.civo.com/learn/migrating-your-ingresses-in-k3s-1-20

Kubernetes version 1.20+ introduces the networking.k8s.io API version as stable. If you have ingresses that predate K3S 1.20, you have until Kubernetes 1.22 to update them. Until then, if you use old-style ingress definitions, you will receive a warning like Warning: networking.k8s.io/v1beta1 Ingress is deprecated in v1.19+, unavailable in v1.22+; use networking.k8s.io/v1 Ingress when you apply the ingress to a cluster.

What is the difference between |+ and |- when creating a configmap from a file in kubernetes yaml definitions? (block chomping indicator)

first one

apiVersion: v1
data:
  file1.yaml: |+
    parameter1=value1
kind: ConfigMap
metadata:
  name: my-configmap

second one

apiVersion: v1
data:
  file1.yaml: |-
    parameter1=value1
kind: ConfigMap
metadata:
  name: my-configmap

what is the difference between |+ and |- ?

Comparing Ingress controllers for Kubernetes

Làm quen với MariaDB Galera Cluster

MariaDB Galera Cluster là hệ thống cluser cho phép nhiều primary node CSDL MariaDB đồng thời, tức bạn có thể thực hiện lệnh write trên node bất kỳ và dữ liệu được đồng bộ cho các node khác trong cluster. Nó chỉ chính thức hỗ trợ hoạt động trên môi trường Linux và InnoDB storage engine.