Bản đồ giao thông Việt Nam

Sưu tầm

Script to backup - export Mongo Atlas Database free-tier

This script to help you export the Mongo database collections to json file, I also using it to export database store in Mongo DB Atlas (aka Mongo DB Cloud) in-case I using a free-tier cluster (M0) or want to pull database to local.

(Báo Dân Trí) MỘT NĂM NHÌN LẠI KÝ ỨC ĐẠI DỊCH COVID-19

Đại dịch Covid mãi để lại những vết thương khó có thể hàn gắn..

(Dân trí) - "Bất lực, tuyệt vọng, sợ hãi, mất mát… tất cả cảm xúc trên đời tôi đã nếm trải chỉ trong vòng 1 tuần. Cảm giác khi mình biết chồng sắp chết đấy nhưng không tài nào cứu, nó đau đớn tận tâm can. Vậy mà 1 tuần sau nữa, chính tay tôi tiếp tục phải ôm 4 hũ cốt.

Vào viện 4, mất cả 4" - chị Thắm khóc.

Cài đặt chính xác phiên bản kubectl client

Với hệ thống Kubernetes, bạn cần sử dụng kubectl client không khác quá 1 phiên bản minor với phía server, ví dụ:

  • kube-apiserver sử dụng version 1.21
  • kubectl client có thể sử dụng version: 1.21, 1.20 (cũ hơn 1 version), 1.22 (mới hơn 1 version)

reference

Trường hợp sử dụng version không theo khuyến cáo, lệnh kubectl version trả về kết quả kèm theo cảnh báo:

...
WARNING: version difference between client (1.24) and server (1.21) exceeds the supported minor version skew of +/-1

Migrating your ingresses to K3s 1.20+ API format

Source: https://www.civo.com/learn/migrating-your-ingresses-in-k3s-1-20

Kubernetes version 1.20+ introduces the networking.k8s.io API version as stable. If you have ingresses that predate K3S 1.20, you have until Kubernetes 1.22 to update them. Until then, if you use old-style ingress definitions, you will receive a warning like Warning: networking.k8s.io/v1beta1 Ingress is deprecated in v1.19+, unavailable in v1.22+; use networking.k8s.io/v1 Ingress when you apply the ingress to a cluster.

What is the difference between |+ and |- when creating a configmap from a file in kubernetes yaml definitions? (block chomping indicator)

first one

apiVersion: v1
data:
  file1.yaml: |+
    parameter1=value1
kind: ConfigMap
metadata:
  name: my-configmap

second one

apiVersion: v1
data:
  file1.yaml: |-
    parameter1=value1
kind: ConfigMap
metadata:
  name: my-configmap

what is the difference between |+ and |- ?

Comparing Ingress controllers for Kubernetes