Nguyên tắc backup dữ liệu 3-2-1

Quy tắc sao lưu 3-2-1 đề cập đến cách tiếp cận đã được thử nghiệm và kiểm chứng để lưu giữ và lưu trữ dữ liệu hiệu quả, an toàn hơn:

  • Giữ ít nhất ba (3) bản sao dữ liệu
  • Lưu trữ hai (2) bản sao lưu trên các phương tiện lưu trữ khác nhau
  • Lưu trữ một (1) bản sao lưu ngoại vi (ví dụ: cloud)