Nginx: Sử dụng GeoIP (v1) chặn truy cập theo quốc gia và whitelist các IP address tin cậy

Sử dụng nginx để chặn truy cập vào trang web / dịch vụ của bạn đối với các khu vực không cần thiết sẽ rất hữu ích, đặc biệt khi phát hiện dịch vụ bị tấn công từ các IP không có user của dịch vụ.

[Ubunut] Set Timezone

Bash: sudo timedatectl set-timezone Asia/Ho_Chi_Minh

[Bookmark] Tech Interview Handbook

Free curated interview preparation materials for busy engineers. Brought to you by FAANG engineers and the author of the Blind 75 List.

Over 500,000 people have benefitted from this handbook!

[Screenshot] Google Cloud serial port connect for VM

Goolge cloud VM support connect using serial port, using in case we cannot boot VM or SSH got problem

[Docker] Allow non-root user to use docker command

Allow non-root user run docker without sudo prefix:

# replace $USER_NAME with real username 
sudo usermod -aG docker $USER_NAME

Tự động đổi chế độ năng lượng (power plan) trên laptop Windows

Auto switching power plan mode on Windows laptop

Mình muốn chiếc laptop chạy Windows tự động chuyển chế độ năng lượng (power plan) tùy vào điều kiện có đang cắm sạc hay không, điều kiện như sau:

  • Nếu không cắm sạc, power plan ở chế độ Balance
  • Nếu có cắm sạc, power plan ở chế độ Performance / Plugged in

Bài viết này sẽ giúp bạn thực hiện yêu cầu trên một cách tự động với các công cụ có sẵn của Windows.

Thêm một ổ đĩa mới vào hệ thống Linux (Ubuntu)

Bài viết tóm tắt các bước thêm một disk mới vào máy ảo (virtual machine - VM) chạy Ubuntu, việc thực hiện này không cần reboot hệ thống.