How to stop using TLS-SNI-01 with Certbot / Ubuntu / Nginx

Source: https://community.letsencrypt.org/t/how-to-stop-using-tls-sni-01-with-certbot/83210

Workaround for bug "Extra frozen / stuck mouse cursor after auto screen lock / sleep" on Linux

Just update my Linux kernel from version 4.15.0 to 5.3.0 on Ubuntu 18.04 LTS and facing this problem. When unlock my desktop after screen turn-off, a "ghost" cursor showing up on my desktop and stuck there.

The Camratus Blog

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của tôi, sau nhiều lần trì hoãn vì lười :(, cuối cùng mình cũng dọn sơ bộ sang nhà mới từ tháng 11/2021!