Cài đặt chính xác phiên bản kubectl client

Với hệ thống Kubernetes, bạn cần sử dụng kubectl client không khác quá 1 phiên bản minor với phía server, ví dụ:

reference

Trường hợp sử dụng version không theo khuyến cáo, lệnh kubectl version trả về kết quả kèm theo cảnh báo:

...
WARNING: version difference between client (1.24) and server (1.21) exceeds the supported minor version skew of +/-1

Ubuntu

Đối với Ubuntu, bạn có thể cài chính xác phiên bản client mong muốn với các lệnh sau:

# install version v1.22.5
curl -LO https://dl.k8s.io/release/v1.22.5/bin/linux/amd64/kubectl
# check if these is an existing kubectl installed, we need overwirte with new install 
whereis kubectl
# install new version
sudo install -o root -g root -m 0755 kubectl /usr/bin/kubectl
kubectl version --client

Windows

# latest version
choco install kubernetes-cli 
# (or) install exact version
choco install kubernetes-cli --version=1.22.5

Xem thêm hướng dẫn cài đặt tại đây: https://kubernetes.io/docs/tasks/tools/

Tags:
#cluster #kubernetes #versioning #choco