Tài liệu Viettel Data Center và Cloud Infrastructure (DCCI) Summit Light 2023

Tài liệu hội thảo ngày 22/06/2023 tại HCM

Server / hosting benchmark backlog

Một số kết quả các dịch vụ hosting và in-house hosting

Benchmark script: curl -LsO bench.monster/speedtest.sh; bash speedtest.sh -asia