Server / hosting benchmark backlog

Một số kết quả các dịch vụ hosting và in-house hosting

Benchmark script: curl -LsO bench.monster/speedtest.sh; bash speedtest.sh -asia

Google ngưng dịch vụ Cloud IOT Core sau ngày 15/08/2023

Cloud IOT Core là một trong những dịch vụ được cung cấp bởi Google trong nền tảng Google Cloud Platform (GCP), giúp việc kết nối, quản lý và điều khiền các thiết bị IOT một cách dễ dàng và khả năng scale lên hàng triệu thiết bị.

Tuy nhiên, ngày 16/08/2022 Google đã ra thông báo sẽ đóng dịch vụ sau ngày 15/08/2023!

Migrating your ingresses to K3s 1.20+ API format

Source: https://www.civo.com/learn/migrating-your-ingresses-in-k3s-1-20

Kubernetes version 1.20+ introduces the networking.k8s.io API version as stable. If you have ingresses that predate K3S 1.20, you have until Kubernetes 1.22 to update them. Until then, if you use old-style ingress definitions, you will receive a warning like Warning: networking.k8s.io/v1beta1 Ingress is deprecated in v1.19+, unavailable in v1.22+; use networking.k8s.io/v1 Ingress when you apply the ingress to a cluster.

Comparing Ingress controllers for Kubernetes

Google Cloud cheat sheet: 2022 edition

[Screenshot] Google Cloud serial port connect for VM

Goolge cloud VM support connect using serial port, using in case we cannot boot VM or SSH got problem