[Learn] Hello World - the weirdest way!

Lòng vòng trên internet và lượm được, viết chương trình in ra "Hello world!" the weirdest way!

python hello_world.py
Hello World!

Source code

Python 2 verion

(lambda _, __, ___, ____, _____, ______, _______, ________:
  getattr(
    __import__(True.__class__.__name__[_] + [].__class__.__name__[__]),
    ().__class__.__eq__.__class__.__name__[:__] +
    ().__iter__().__class__.__name__[_____:________]
  )(
    _, (lambda _, __, ___: _(_, __, ___))(
      lambda _, __, ___:
        chr(___ % __) + _(_, __, ___ // __) if ___ else
        (lambda: _).func_code.co_lnotab,
      _ << ________,
      (((_____ << ____) + _) << ((___ << _____) - ___)) + (((((___ << __)
      - _) << ___) + _) << ((_____ << ____) + (_ << _))) + (((_______ <<
      __) - _) << (((((_ << ___) + _)) << ___) + (_ << _))) + (((_______
      << ___) + _) << ((_ << ______) + _)) + (((_______ << ____) - _) <<
      ((_______ << ___))) + (((_ << ____) - _) << ((((___ << __) + _) <<
      __) - _)) - (_______ << ((((___ << __) - _) << __) + _)) + (_______
      << (((((_ << ___) + _)) << __))) - ((((((_ << ___) + _)) << __) +
      _) << ((((___ << __) + _) << _))) + (((_______ << __) - _) <<
      (((((_ << ___) + _)) << _))) + (((___ << ___) + _) << ((_____ <<
      _))) + (_____ << ______) + (_ << ___)
    )
  )
)(
  *(lambda _, __, ___: _(_, __, ___))(
    (lambda _, __, ___:
      [__(___[(lambda: _).func_code.co_nlocals])] +
      _(_, __, ___[(lambda _: _).func_code.co_nlocals:]) if ___ else []
    ),
    lambda _: _.func_code.co_argcount,
    (
      lambda _: _,
      lambda _, __: _,
      lambda _, __, ___: _,
      lambda _, __, ___, ____: _,
      lambda _, __, ___, ____, _____: _,
      lambda _, __, ___, ____, _____, ______: _,
      lambda _, __, ___, ____, _____, ______, _______: _,
      lambda _, __, ___, ____, _____, ______, _______, ________: _
    )
  )
)

Python 3 version

(lambda _, __, ___, ____, _____, ______, _______, ________:
  getattr(
    __import__(True.__class__.__name__[_] + [].__class__.__name__[__]),
    ().__class__.__eq__.__class__.__name__[:__] +
    ().__iter__().__class__.__name__[_:][_____:________]
  )(
    _, (lambda _, __, ___: _(_, __, ___))(
      lambda _, __, ___:
        bytes([___ % __]) + _(_, __, ___ // __) if ___ else
        (lambda: _).__code__.co_lnotab,
      _ << ________,
      (((_____ << ____) + _) << ((___ << _____) - ___)) + (((((___ << __)
      - _) << ___) + _) << ((_____ << ____) + (_ << _))) + (((_______ <<
      __) - _) << (((((_ << ___) + _)) << ___) + (_ << _))) + (((_______
      << ___) + _) << ((_ << ______) + _)) + (((_______ << ____) - _) <<
      ((_______ << ___))) + (((_ << ____) - _) << ((((___ << __) + _) <<
      __) - _)) - (_______ << ((((___ << __) - _) << __) + _)) + (_______
      << (((((_ << ___) + _)) << __))) - ((((((_ << ___) + _)) << __) +
      _) << ((((___ << __) + _) << _))) + (((_______ << __) - _) <<
      (((((_ << ___) + _)) << _))) + (((___ << ___) + _) << ((_____ <<
      _))) + (_____ << ______) + (_ << ___)
    )
  )
)(
  *(lambda _, __, ___: _(_, __, ___))(
    (lambda _, __, ___:
      [__(___[(lambda: _).__code__.co_nlocals])] +
      _(_, __, ___[(lambda _: _).__code__.co_nlocals:]) if ___ else []
    ),
    lambda _: _.__code__.co_argcount,
    (
      lambda _: _,
      lambda _, __: _,
      lambda _, __, ___: _,
      lambda _, __, ___, ____: _,
      lambda _, __, ___, ____, _____: _,
      lambda _, __, ___, ____, _____, ______: _,
      lambda _, __, ___, ____, _____, ______, _______: _,
      lambda _, __, ___, ____, _____, ______, _______, ________: _
    )
  )
)

Xem chi tiết tại bài viết gốc: Obfuscating "Hello world!", và cho các ngôn ngữ khác.

Tags:
#python #learning