Nguyên tắc backup dữ liệu 3-2-1

Quy tắc sao lưu 3-2-1 đề cập đến cách tiếp cận đã được thử nghiệm và kiểm chứng để lưu giữ và lưu trữ dữ liệu hiệu quả, an toàn hơn:

Một số ý kiến tranh cãi rằng, trong 3 bản sao lưu, không bao gồm bản origin (bản gốc), tuy nhiên điều này phụ thuộc quan điểm của từng người

Tags:
#backup