Tự động đổi chế độ năng lượng (power plan) trên laptop Windows

Auto switching power plan mode on Windows laptop

Mình muốn chiếc laptop WIndows tự động chuyển chế độ năng lượng (power plan) tùy vào điều kiện có đang cắm sạch hay không, như sau:

Nếu máy tính của bạn không làm chuyện trên 1 cách tự động, bài viết này sẽ giúp bạn thực hiện.

Deal with DHCP Server IP Exhausted

Recently, I have a problem with DHCP Server service run on Windows Server 2003 that use full ip address ranges, alot of IP used by strange mac address (3139…, longer than 12 charater) with type DHCP/BOOTP, even my DHCP server have mac address filter add-in and assign IP option is DHCP only. No special info in event log, Google return no clear root cause and solution.