Cài đặt chính xác phiên bản kubectl client

Với hệ thống Kubernetes, bạn cần sử dụng kubectl client không khác quá 1 phiên bản minor với phía server, ví dụ:

  • kube-apiserver sử dụng version 1.21
  • kubectl client có thể sử dụng version: 1.21, 1.20 (cũ hơn 1 version), 1.22 (mới hơn 1 version)

reference

Trường hợp sử dụng version không theo khuyến cáo, lệnh kubectl version trả về kết quả kèm theo cảnh báo:

...
WARNING: version difference between client (1.24) and server (1.21) exceeds the supported minor version skew of +/-1