DavMail GateWay cho Exchange Server

Gặp vấn đề tương thích giữa Exchange Mail server với các mail client không phải của Microsoft như ThunderBird Mail, MAC OS Mail… Ngoài ra, nếu hệ thống bạn dùng server Exchange cũ, không hỗ trợ các chuẩn mã hoá mới thì xảy ra 2 vấn đề khi muốn duy trì 1 hệ thổng bảo mật (1) Client không connect được vì ngưng hỗ trợ TLS 1.0, (2) Rủi ro bảo mật thông tin.

DavMail sẽ giúp ta giải quyết vấn đề này, DavMail có thể hoạt động 2 chế độ: Personal hoặc Server.

Việc cấu hình 2 chế đề này cũng không khác nhau nhiều, bài viết này sẽ hướng dẫn cấu hình DavMail chế độ Server và chạy như 1 dịch vụ trên Windows.

Cài đặt DavMail

Cấu hình DavMail chạy chế độ server và service mode

davmail.server=true 
davmail.enableEws=WebDav
davmail.url=https://mail.company.xyz/exchange/
# allow remote connection to DavMail
davmail.allowRemote=true
# log file path, leave empty for default path
davmail.logFilePath=path/to/log/log_file_name.log
# maximum log file size, use Log4J syntax, set to 0 to use an external rotation mechanism, e.g. logrotate
davmail.logFileSize=30MB

Một số TIP

[Client] Cấu hình sync Calendar dùng CardDav

Trên ThunderBird thêm Calendar mới, đường dẫn theo format:

http://davmail_server_address:1080/users/mail@company.com/calendar
# trường hợp dùng SSL
https://davmail_server_address:1080/users/mail@company.com/calendar

trong đó: davmail_server_address[email protected] thay bằng thông tin server, user email tương ứng.

[Client] Cấu hình Address book dùng LDAP

Trên ThunderBird vào Tool >> Address Book >> File >> New >> LDAP Directory: Nếu dùng SSL thì lưu ý tick chọn "Use secure connection (SSL)"

Cấu hình trên giúp cho mail client có thể tìm thông tin trong LDAP.

Active Directory giới hạn trả về 100 kết quả, do đó chế độ Offline sẽ không có khả dụng: Khi chạy chế độ debug trên DAVMAIL, sẽ có log: LDAPREQSEARCH 2 size limit exceeded (xem thêm)

Origin post at https://archive.camratus.com/2017/04/13/davmail-gateway-cho-exchange-server/

Tags:
#ActiveDirectory #email #davmail