Thêm một ổ đĩa mới vào hệ thống Linux (Ubuntu)

Bài viết tóm tắt các bước thêm một disk mới vào máy ảo (virtual machine - VM) chạy Ubuntu, việc thực hiện này không cần reboot hệ thống.

Trước tiên, thêm một ổ đĩa mới vào VM, ví dụ minh họa thêm ổ đĩa mới trên VM chạy trên Google Cloud

Các bước tiếp theo thực hiện trong VM, user root, bài viết minh họa mount đĩa /dev/sdb tại mount point /data-disk

Tham khảo:

Tags:
#linux #ubuntu