PHP - Đổi số ra chữ

Đoạn code sau giúp đổi số sang chữ trong PHP.

Cách 1:

Cách này bị giới hạn số không quá giá trị PHP_INT_MAX (2147483647)

<?php

/**
 * Đổi chữ ra số
 * version này hạn chế không conver được số trên 2 tỷ
 */
function convert_number_to_words_old($number)
{
  $hyphen = ' ';
  $conjunction = ' ';
  $separator = ' ';
  $negative = 'negative ';
  $decimal = ' point ';
  $dictionary = array(
    0 =>
      'Không',
    1 => 'Một',
    2 => 'Hai',
    3 => 'Ba',
    4 => 'Bốn',
    5 => 'Năm',
    6 => 'Sáu',
    7 => 'Bảy',
    8 => 'Tám',
    9 => 'Chín',
    10 => 'Mười',
    11 => 'Mười một',
    12 => 'Mười hai',
    13 => 'Mười ba',
    14 => 'Mười bốn',
    15 => 'Mười năm',
    16 => 'Mười sáu',
    17 => 'Mười bảy',
    18 => 'Mười tám',
    19 => 'Mười chín',
    20 => 'Hai mươi',
    30 => 'Ba mươi',
    40 => 'Bốn mươi',
    50 => 'Năm mươi',
    60 => 'Sáu mươi',
    70 => 'Bảy mươi',
    80 => 'Tám mươi',
    90 => 'Chín mươi',
    100 => 'trăm',
    1000 => 'ngàn',
    1000000 => 'triệu',
    1000000000 => 'tỷ',
    1000000000000 => 'nghìn tỷ',
    1000000000000000 => 'ngàn triệu triệu',
    1000000000000000000 => 'tỷ tỷ'
  );
  if (!is_numeric($number)) {
    return false;
  }
  if (($number >= 0 && (int)$number < 0) || (int)$number < 0 - PHP_INT_MAX) {
    // overflow
    trigger_error(
      'convert_number_to_words only accepts numbers between -' . PHP_INT_MAX . ' and ' . PHP_INT_MAX,
      E_USER_WARNING
    );
    return false;
  }
  if ($number < 0) {
    return $negative . convert_number_to_words(abs($number));
  }
  $string = $fraction = null;
  if (strpos($number, '.') !== false) {
    list($number, $fraction) = explode('.', $number);
  }
  switch (true) {
    case $number <
      21:
      $string = $dictionary[$number];
      break;
    case $number <
      100:
      $tens = ((int)($number / 10)) * 10;
      $units = $number % 10;
      $string = $dictionary[$tens];
      if ($units) {
        $string .= $hyphen . $dictionary[$units];
      }
      break;
    case $number <
      1000:
      $hundreds = $number / 100;
      $remainder = $number % 100;
      $string = $dictionary[$hundreds] . ' ' . $dictionary[100];
      if ($remainder) {
        $string .= $conjunction . convert_number_to_words($remainder);
      }
      break;
    default:
      $baseUnit = pow(1000, floor(log($number, 1000)));
      $numBaseUnits = (int)($number / $baseUnit);
      $remainder = $number % $baseUnit;
      $string = convert_number_to_words($numBaseUnits) . ' ' . $dictionary[$baseUnit];
      if ($remainder) {
        $string .= $remainder <
        100 ? $conjunction : $separator;
        $string .= convert_number_to_words($remainder);
      }
      break;
  }
  if (null !== $fraction && is_numeric($fraction)) {
    $string .= $decimal;
    $words = array();
    foreach (str_split((string)$fraction) as $number) {
      $words[] = $dictionary[$number];
    }
    $string .= implode(' ', $words);
  }
  return $string;
}

?>

Cách 2:

Cách này mình modified từ source http://stackoverflow.com/questions/277569/is-there-an-easy-way-to-convert-a-number-to-a-word-in-php, chạy ổn hơn, không bị giới hạn PHP_INT_MAX

<?php

/**
 * Convert number to word
 * source code modified from: http://stackoverflow.com/questions/277569/is-there-an-easy-way-to-convert-a-number-to-a-word-in-php
 */

function convert_number_to_words($number)
{
  if (strpos($number, '.')) {//có phần lẻ thập phân
    list($integer, $fraction) = explode(".", (string)$number);
  } else { //không có phần lẻ
    $integer = $number;
    $fraction = NULL;
  }

  $output = "";

  if ($integer[0] == "-") {
    $output = "âm ";
    $integer = ltrim($integer, "-");
  } else if ($integer[0] == "+") {
    $output = "dương ";
    $integer = ltrim($integer, "+");
  }

  if ($integer[0] == "0") {
    $output .= "không";
  } else {
    $integer = str_pad($integer, 36, "0", STR_PAD_LEFT);
    $group = rtrim(chunk_split($integer, 3, " "), " ");
    $groups = explode(" ", $group);

    $groups2 = array();
    foreach ($groups as $g) {
      $groups2[] = convertThreeDigit($g[0], $g[1], $g[2]);
    }

    for ($z = 0; $z < count($groups2); $z++) {
      if ($groups2[$z] != "") {
        $output .= $groups2[$z] . convertGroup(11 - $z) . (
          $z < 11
          && !array_search('', array_slice($groups2, $z + 1, -1))
          && $groups2[11] != ''
          && $groups[11][0] == '0'
            ? " "
            : ", "
          );
      }
    }

    $output = rtrim($output, ", ");
  }

  if ($fraction > 0) {
    $output .= " phẩy";
    for ($i = 0; $i < strlen($fraction); $i++) {
      $output .= " " . convertDigit($fraction[$i]);
    }
  }

  return $output;
}

function convertGroup($index)
{
  switch ($index) {
    case 11:
      return " decillion";
    case 10:
      return " nonillion";
    case 9:
      return " octillion";
    case 8:
      return " septillion";
    case 7:
      return " sextillion";
    case 6:
      return " quintrillion";
    case 5:
      return " nghìn triệu triệu";
    case 4:
      return " nghìn tỷ";
    case 3:
      return " tỷ";
    case 2:
      return " triệu";
    case 1:
      return " nghìn";
    case 0:
      return "";
  }
}

function convertThreeDigit($digit1, $digit2, $digit3)
{
  $buffer = "";

  if ($digit1 == "0" && $digit2 == "0" && $digit3 == "0") {
    return "";
  }

  if ($digit1 != "0") {
    $buffer .= convertDigit($digit1) . " trăm";
    if ($digit2 != "0" || $digit3 != "0") {
      $buffer .= " ";
    }
  }

  if ($digit2 != "0") {
    $buffer .= convertTwoDigit($digit2, $digit3);
  } else if ($digit3 != "0") {
    $buffer .= convertDigit($digit3);
  }

  return $buffer;
}

function convertTwoDigit($digit1, $digit2)
{
  if ($digit2 == "0") {
    switch ($digit1) {
      case "1":
        return "mười";
      case "2":
        return "hai mươi";
      case "3":
        return "ba mươi";
      case "4":
        return "bốn mươi";
      case "5":
        return "năm mươi";
      case "6":
        return "sáu mươi";
      case "7":
        return "bảy mươi";
      case "8":
        return "tám mươi";
      case "9":
        return "chín mươi";
    }
  } else if ($digit1 == "1") {
    switch ($digit2) {
      case "1":
        return "mười một";
      case "2":
        return "mười hai";
      case "3":
        return "mười ba";
      case "4":
        return "mười bốn";
      case "5":
        return "mười lăm";
      case "6":
        return "mười sáu";
      case "7":
        return "mười bảy";
      case "8":
        return "mười tám";
      case "9":
        return "mười chín";
    }
  } else {
    $temp = convertDigit($digit2);
    if ($temp == 'năm') $temp = 'lăm';
    if ($temp == 'một') $temp = 'mốt';
    switch ($digit1) {
      case "2":
        return "hai mươi $temp";
      case "3":
        return "ba mươi $temp";
      case "4":
        return "bốn mươi $temp";
      case "5":
        return "năm mươi $temp";
      case "6":
        return "sáu mươi $temp";
      case "7":
        return "bảy mươi $temp";
      case "8":
        return "tám mươi $temp";
      case "9":
        return "chín mươi $temp";
    }
  }
}

function convertDigit($digit)
{
  switch ($digit) {
    case "0":
      return "không";
    case "1":
      return "một";
    case "2":
      return "hai";
    case "3":
      return "ba";
    case "4":
      return "bốn";
    case "5":
      return "năm";
    case "6":
      return "sáu";
    case "7":
      return "bảy";
    case "8":
      return "tám";
    case "9":
      return "chín";
  }
}

?>

Origin post at https://archive.camratus.com/2014/05/16/php-doi-so-ra-chu/

Tags:
#php #coding