Cơ bản về Nginx

Nginx là 1 web-server có hiệu suất cao, so với Apache thì Nginx khắc phục được nhiều vấn đề về hiệu suất, với Apache, các request được xử lý theo từng luồng (thread), dẫn đến khi lượng truy cập lớn thì rất hao tài nguyên của server, Nginx ngược lại, xử lý các request theo hướng không đồng bộ (asynchronous), 1 luồng chính để handle các request và phân bổ xuống cho các worker, chính vì vậy cùng 1 cấu hình thì Nginx có thể xử lý nhiều request hơn. Continue reading “Cơ bản về Nginx”