Giải quyết vấn đề truy xuất các file/folder có tên Unicode trong Windows

PHP gặp vấn đề trong việc xử lý các file / folder trên Windows có sử dụng tên chứa các ký tự không trong bảng chữ cái Latin (ví dụ: tiếng việt, tiếng trung, tiếng hàn…)

Tất cả các hàm như filemtime(), fopen() v.v… đều báo lỗi nếu xử lý đến các file này (Python 2.7 cũng tương tự, lên bản 3 đã được giải quyết). Sau khi thử rất nhiều thư viện và hướng dẫn trên mạng, mình thấy cách tối ưu nhất để giải quyết vấn đề này là sử dụng extension kenjiuno/php-wfio Continue reading “Giải quyết vấn đề truy xuất các file/folder có tên Unicode trong Windows”