Switch Input method global in Ubuntu

When using Ubuntu, switching between input method so uncomfortable. I use English as default and Unikey (fcitx-unikey) for Vietnamese. You can switch between input method by the hotkey (as my setting is Ctrl + Space), the problem is this hotkey is not working if you are not in the input area. Example in Google Chrome, you need type some Vietnamese text, to archive that, you need click in some input field of web-form or address bar of Chrome, press the hotkey, then you need to look at the icon area to make sure it the right input method you want, the same procedure when you want to switch back to English! A lot of work.

Note: I need switch back to English when not typing Vietnamese because in Vietnamese, the input text does not commit immediately, you need to click somewhere, or press spacebar, or enter, or tab… to commit text. The image below is an example, I want to go to google.com but just type “go” in the address bar of Chrome is not enough when using Vietnamese input, Chrome will search word “go”. (I need type “go” –> press tab to select “Google.com” –> press Enter).

Continue reading “Switch Input method global in Ubuntu”

Tắt hiệu ứng nhập văn bản trên Word 2013 – Fix lỗi đánh tiếng việt nhanh bị lỗi

Với Word 2013, Microsoft đã thêm vào hiệu ứng khi bạn nhập văn bản nhìn rất bắt mắt. Tuy nhiên, nếu bạn là người đánh văn bản chậm thì hiệu ứng này rất thú vị, nhưng nếu bạn là một tay đánh máy chuyên nghiệp thì hiệu ứng đó làm cho tiến độ của bạn bị chậm lại, bên cạnh đó có thể gây phát sinh lỗi trong việc đánh tiếng việt khi đánh nhanh. Continue reading “Tắt hiệu ứng nhập văn bản trên Word 2013 – Fix lỗi đánh tiếng việt nhanh bị lỗi”