Bỏ box Annoucements tại trang System Status trên TrixBox

Mô tả: trên trang System Status của TrixBox có box Annoucements, box này lấy thông tin từ server nhóm phát triển TrixBox, tuy nhiên hiện nay đã không còn được support và tình trạng load trang lâu, nếu bạn còn dùng TrixBox để chạy tổng đài VOIP, bạn có thể tắt box này bằng cách sau:

File: /var/www/html/maint/modules/home/index.php
Công cụ: WinSCP

Bỏ (đưa vào ghi chú) dòng 336:

if ($announcement) $tpl->set_var(“announcements”,”
” . makebox(‘Announcements’, “

$announcement

“) . “

 

“);


Hình tham khảo sau khi remove:
26-06-2013 5-08-44 PM