PHP Code: Remote reboot TP-Link Router / Wireless

Lười phải vào web để reboot router/wireles, function dưới đây giúp làm chuyện đó trong 1 nốt nhạc. Mã này hỗ trợ hầu như tất cả các router của TP-LINK vì có trang quản trị giống nhau.

Continue reading “PHP Code: Remote reboot TP-Link Router / Wireless”