Hướng dẫn nâng cấp – upgrade Redmine

Hướng dẫn nâng cấp Redmine sử dụng gói cài đặt Bitnami Stack trên Windows Server

B1> Backup Database

– Chạy “Use BitNami Redmine Stack” từ Start menu (file “use_redmine.bat”)
– Chạy lệnh sau:

mysqldump -u root -p bitnami_redmine > redmine_backup.sql

– Nhập MySQL root password, enter
– File backup lưu tại thư mục củng cấp với file “use_redmine.bat”

B2> Remove service cũ
– Chạy “Use BitNami Redmine Stack” từ start menu (file “use_redmine.bat”)
– Chạy lệnh sau: serviceinstall.bat REMOVE
– Reboot tại server

B3> đổi tên thư mục cài đặt cũ (không xóa)

B4> Cài Redmine version mới vào 1 thư mục mới, lưu ý nên cài đặt theo thông số cài đặt cũ, ghi lại root password (cũng là password MySQL) hoặc dùng chung password của lần cài đặt trước. Không cần cấu hình mail. Kiểm tra cài đặt đã thành công, reboot lại server.

B5> Restore Database
– Chạy “Use BitNami Redmine Stack” từ start menu (file “use_redmine.bat”) (kiểm tra đường dẫn chắc chắn chạy đúng tại thư mục cài đặt mới)
– Chép file redmine_backup.sql trong thư mục cài đặt cũ sang thư mục cài đặt mới, cùng cấp với file use_redmine.bat
– Chạy lệnh sau:

mysql -u root -p bitnami_redmine < redmine_backup.sql

– Nhập MySQL password, enter
– Vẫn tại cửa sổ “Use BitNami Redmine Stack”, di chuyển đến root folder (thư mục htdocs của Redmine)
– Chạy lệnh rake generate_session_store
– Chạy lệnh rake db:migrate RAILS_ENV=production
– Chạy lệnh rake generate_secret_token
– Chạy lệnh rake db:migrate RAILS_ENV=production
– Chạy lệnh rake tmp:cache:clear
– Chạy lệnh rake tmp:sessions:clear
Xong (tham khảo log chạy lệnh bên dưới)

B6> Restore lại files, vào thư mục Folder_Cũ_redmine\htdocs\files chép tất cả các file vào Folder_Mới_redmine\htdocs\files

B7> Restore lại cấu hình email, copy từ dòng 83 từ file “Folder_Cũ_redmine\htdocs\config\configuration.yml” vào dòng tương ứng của “Folder_Mới_redmine\htdocs\config\configuration.yml”

B8> Restore cấu hình web Apache: chép các file trong thư mục “Foder_Cũ\apache2\htdocs” vào “Foder_Mới\apache2\htdocs”

B9> Khởi động lại các dịch vụ hoặc reboot PC.

Log cấu hình

Microsoft Windows [Version 5.2.3790]
(C) Copyright 1985-2003 Microsoft Corp.

D:\BITNAMI\redmine-2.3.1-1>mysql -u root -p bitnami_redmine < redmine_backup.sql

Enter password: ****

D:\BITNAMI\redmine-2.3.1-1>cd apps

D:\BITNAMI\redmine-2.3.1-1\apps>cd redmine

D:\BITNAMI\redmine-2.3.1-1\apps\redmine>cd htdocs

D:\BITNAMI\redmine-2.3.1-1\apps\redmine\htdocs>rake generate_session_store

Note: The rake task generate_session_store has been deprecated, please use the replacement version generate_secret_token

D:\BITNAMI\redmine-2.3.1-1\apps\redmine\htdocs>rake generate_secret_token

D:\BITNAMI\redmine-2.3.1-1\apps\redmine\htdocs>rake db:migrate RAILS_ENV=production

D:\BITNAMI\redmine-2.3.1-1\apps\redmine\htdocs>rake tmp:cache:clear

D:\BITNAMI\redmine-2.3.1-1\apps\redmine\htdocs>rake tmp:sessions:clear

D:\BITNAMI\redmine-2.3.1-1\apps\redmine\htdocs>