Exchange Server: Thống kê mailbox size và gửi email cho admin

Tình huống: Hệ thống sử dụng Exchange Server (2003) để phục vụ dịch vụ mail, mỗi user mặc định giới hạn mail box 2GB, nếu quá dung lượng giới hạn sẽ không gửi nhận file được.

Vấn đề: Exchange có chế độ cảnh báo user nếu mail box gần đầy để họ clean-up, NHƯNG user thường bỏ qua. Vậy Admin / IT Support cần được cảnh báo hoặc thống kê định kỳ để có kế hoạch support user trước khi mail box bị đầy. Continue reading “Exchange Server: Thống kê mailbox size và gửi email cho admin”