Exchange 2003: Cấu hình Secure Mail – Phần 1: OWA

Mặc định, sau khi cài đặt các dịch vủa OWA (80)/SMTP (25)/POP3 (110)/IMAP (143).. không mã hóa dữ liệu trong quá trình giao tiếp với client, việc này dẫn đến rủi ro về lộ thông tin & chỉnh sửa dữ liệu trái phép trong quá trình gửi nhận email. Cấu hình và public dịch vụ mail sử dụng giao thức mã hóa SSL/TLS nhằm ngăn ngừa rủi ro trên. Continue reading “Exchange 2003: Cấu hình Secure Mail – Phần 1: OWA”