Fix lỗi bộ nhớ Java ngày càng tăng trong OpenFire

Mô tả lỗi: Bộ nhớ Java Memory ngày càng tăng / Every day the Java memory consumption was increasing in use

12-06-2013 9-50-15 AM

 

Cách fix:

Chỉnh thuộc tính xmpp.pep.enabled thành false và reboot lại server

Ghi chú: xmpp.pep.enabled là 1 thuộc tính của Openfire, bạn login vào trang quản trị và xem tại phần “System Properties”, nếu thuộc tính này không có sẵn bạn có thể thêm vào.

12-06-2013 9-56-46 AM