Tại sao Đường Tăng ít tài phép lại trở thành người lãnh đạo,…

Tại sao Đường Tăng ít tài phép lại trở thành người lãnh đạo, còn Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại thì lại là kẻ Làm Công?

Với 4 điều được rút ra sau đây sẽ cho bạn 1 bài học quý báu trong cuộc sống, công việc kinh doanh đặc biệt là những người đang làm ở vị trí quản lý. Continue reading “Tại sao Đường Tăng ít tài phép lại trở thành người lãnh đạo,…”