How to return the response from an asynchronous call?

I have a function foo which makes an Ajax request. How can I return the response from foo?

I tried to return the value from the success callback as well as assigning the response to a local variable inside the function and return that one, but none of those ways actually return the response.

Continue reading “How to return the response from an asynchronous call?”

Mã hóa thông tin đăng nhập của người dùng tại Client

Để bảo mật thông tin giữa Server – Client, thông thường phổ biến nhất là dùng giao thức HTTPS, tuy nhiên, nếu bạn không triển khai giao thức này vì nhiều lý do khách quan / chủ quan thì vấn đề cần quan tâm trước hết chống lại việc bị “chôm” thông tin tài khoản của user trong quá trình đăng nhập hệ thống. Continue reading “Mã hóa thông tin đăng nhập của người dùng tại Client”