Từ bài viết này:

Mình cũng đặt ra 5 task bảo đảm phải làm mỗi ngày:

  1. Coding (tối thiểu 2 giờ)
  2. Thể dục (tối thiểu 30 phút)
  3. Đọc sách (hoặc tạp chí – bài viết học thuật, không tính báo chí, tin tức…)
  4. Quản lý tài chính (nắm rõ việc sử dụng đồng tiền ntn)
  5. Check và xử lý các công việc kịp thời

OK, let’s rock.