Tình huống: Hệ thống sử dụng Exchange Server (2003) để phục vụ dịch vụ mail, mỗi user mặc định giới hạn mail box 2GB, nếu quá dung lượng giới hạn sẽ không gửi nhận file được.

Vấn đề: Exchange có chế độ cảnh báo user nếu mail box gần đầy để họ clean-up, NHƯNG user thường bỏ qua. Vậy Admin / IT Support cần được cảnh báo hoặc thống kê định kỳ để có kế hoạch support user trước khi mail box bị đầy.

Công cụ:

  1. PowerShell (http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40855)
  2. sendEmail (Phần mềm gửi email đơn giản có thể chạy = console) (http://caspian.dotconf.net/menu/Software/SendEmail/#faq)

Các bước tiến hành (trên mail server):

  • Tải các phần mềm cần thiết, sendEmail được giải nén vào thư mục D:\script\sendEmail\
  • Cài đặt PowerShell (gọi tắt là PS), sau đó, chạy lần đầu = cách vào RUN lệnh: powershell (enter)
  • Điều chỉnh policy, cho phép PS load các script ở ngoài (script của PS có đuôi file là ps1), trong PS gõ lệnh:  set-executionpolicy remotesigned (enter)
  • Tạo 1 file script PS tên: D:\script\Get-2003MailboxStatistics.ps1, file này chứa hàm chính

[codesyntax lang=”powershell”]

[/codesyntax]

  • Tạo 1 file tên D:\script\report_mail_box_static.ps1, file này chứa script chính để xuất ra file báo cáo

[codesyntax lang=”powershell”]

[/codesyntax]

Script sẽ xuất ra file Mailstatistics_MailABC.txt lưu trong thư mục D:\script\Report

 

  • Tạo 1 file tên D:\script\report_mail_box_static.bat, file này nhiệm vụ gọi PS thực thi script trên và gọi sendEmail để gửi email cho admin/it support (lưu ý tên file này chỉ khác phần mở rộng so với file file report_mail_box_static.ps1)

[codesyntax lang=”text”]

[/codesyntax]

Dòng ‘%~dpn0’ sẽ tự động lấy đường dẫn của file đang thực thi (file .bat), sau đó ta bổ sung phần mở rộng .ps1 để có được tên file PS (chính vì vậy tên file .bat và .ps1 cần giống nhau).

Các sender@domain.com,  to@domain.com, auth_user, auth_pass,  server_smtp:port cần thay thế với thông số phù hợp.

  • Cuối cùng, quản trị có thể lên 1 schedule task định kỳ chạy file report_mail_box_static.bat để hệ thống send report định kỳ.

27-10-15 2-15-49 PM

Done.

Tham khảo: