1. Trong bất cứ nghề nghiệp nào, ba yếu tố cần thiết để thực thi nghề nghiệp là kiến thức chuyên môn, kỹ năng hành nghề và thái độ nghề nghiệp. Nhưng yếu tố được đánh giá cao nhất là yếu tố thái độ, yếu tố giúp thành công trong nghề nghiệp cũng như trong cuộc sống. Tại sao như vậy?

Bạn có thấy tảng băng ở miền Bắc hoặc Nam cực bao giờ chưa? Nó như thế nào? Thật ra chỉ có 10% của tảng băng là được nhìn thấy, còn 90% của nó nằm chìm bên dưới của biển cả. Hiện tượng của tảng băng này cũng được ứng dụng cho con người.

Ở con người chúng ta, phần người khác biết về chúng ta là 10%, đó là kiến thức và kỹ năng. Phần người khác không biết về chúng ta là thái độ, chiếm đến 90%. Nói theo một cách khác, người khác biết về chúng ta là hành vi trong khi họ chẳng biết gì về chúng ta là những giá trị, những chuẩn mực, những phê phán, những động lực, đạo đức và niềm tin. Tất cả những điều này làm nên thái độ của con người và nó tác động đến hành vi con người.

Chúng ta thử cho mỗi chữ cái một con số theo thứ tự như sau:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Chúng ta hãy thử theo tiếng Anh:

S K I L L S
19 11 9 12 12 19

SKILLS = Kỹ năng Cộng lại các con số tương ứng thì chúng ta có kết quả 92

K N O W L E D G E
11 14 15 23 12 5 4 7 5

KNOWLEDGE = Kiến thức Cộng lại các con số tương ứng thì chúng ta có kết quả 96

H A R D W O R K
8 1 18 4 23 15 18 11

HARD WORK = Làm việc cật lực Cộng lại các con số tương ứng thì chúng ta có kết quả 98

A T T I T U D E
1 20 20 9 20 21 4 5

ATTITUDE = Thái độ Cộng lại các con số tương ứng thì chúng ta có kết quả 100

Bây giờ chúng ta xem thái độ ảnh hưởng đến hành vi chúng ta như thế nào?

2. Thái độ “Có thể làm được”

Bạn có thể làm mọi điều, nhưng không thể tất cả một lần một
Bạn có thể làm mọi điều, nếu bạn thấy cần làm vì nó quan trọng
Bạn có thể làm mọi điều, nhưng có thể bạn không hẳn giỏi hết cho mọi thứ
Bạn có thể làm mọi điều, nhưng lại có những giới hạn
Bạn có thể làm mọi điều, nhưng bạn phải có sự giúp đỡ.

3. Những câu châm ngôn hay về thái độ tích cực:

– Một suy nghĩ tích cực là hạt giống cho kết quả tích cực
– Nếu bạn không thích cái gì đó thì hãy thay đổi nó đi. Nếu bạn không thay đổi được thì bạn cần thay đổi thái độ. Đừng than vãn.
– Nếu bạn thật sự muốn hạnh phúc, không ai ngăn cản bạn được
– Sự thay đổi có ý nghĩa nhất trong cuộc sống con người là thay đổi thái độ. Thái độ chân chính tạo ra hành vi chân chính.
– Nếu một ly nước đầy phân nữa hoặc vơi đi phân nữa thì còn tuỳ thuộc vào thái độ của người nhìn nó.
– Luôn có một cách tốt hơn cho mọi điều. Hãy tìm nó.
– Một thái độ tích cực không phải là một mục đích. Nó là cách sống.
– Sự khác biệt giữa một người thành đạt với người khác không phải là thiếu kiến thức mà là thiếu ý chí.
– Người suy nghĩ tích cực nhìn được cái không thấy, cảm nhận được điều không thể nắm được và hoàn thành được cái bất khả thi.
– Người tự tin vào bản thân tranh thủ được sự tin cậy của người khác wikipedia reference.
– Bạn sẽ chỉ đi đến mức mà bạn nghĩ có thể đi.
– Lỗi lầm lớn nhất của mọi người là tránh những hoàn cảnh mà mĩnh nghĩ có thể có sai phạm.
– Một thái độ tích cực giống như nam châm thu hút những kết quả tốt đẹp
– Cuộc sống của chúng ta là sự phản ánh của thái độ chúng ta
– Thái độ tích cực tạo một chuỗi phản ứng suy nghĩ tích cực
– Thái độ không phải là khả năng mà là xác định tầm cao của bạn
– Không có người thất bại nếu biết làm hết mình
– Sớm muộn gì người thắng cuộc vẫn là người biết nghĩ họ có thể
– Một thái độ sáng tạo là nguồn nhiên liệu cho sự tiến bộ và phát triển
– Tôi sẽ tìm ra cách hoặc tôi sẽ tạo ra nó
– Hãy thay đổi, điều mà bạn muốn thấy trong thế giới này
– Tha thứ mọi người và bạn sẽ được tha thứ.

–st–