Đoạn code sau tự động tìm link hoặc email trong chuỗi truyền vào và tạo thành link

[codesyntax lang=”php”]

[/codesyntax]