Đoạn code sau giúp đổi số sang chữ trong PHP.

Cách 1:

Cách này bị giới hạn số không quá giá trị PHP_INT_MAX (2147483647)

[codesyntax lang=”php”]

[/codesyntax]

Cách 2:

Cách này mình modified từ source http://stackoverflow.com/questions/277569/is-there-an-easy-way-to-convert-a-number-to-a-word-in-php, chạy ổn hơn, không bị giới hạn PHP_INT_MAX

 

[codesyntax lang=”php”]

[/codesyntax]