Kết hợp SENDMAIL + STUNNEL (sendmail không làm việc trên Windows 8)

Giả sử thư mục cài đặt WAMP là C:\WAMP
Donwload Sendmail và giải nén vào C:\Wamp\Sendmail (http://glob.com.au/sendmail/)
Donwload Stunnel và cài đặt (https://www.stunnel.org/downloads.html)

Tạo 1 tài khoản email Gmail

Cấu hình file sendmail.ini (c:\wamp\sendmail\sendmail.ini)

Dòng 14: smtp_server=localhost
Dòng 18: smtp_port=25
Dòng 25: smtp_ssl=none
Dòng 45: auth_username=<username@gmail.com>
Dòng 46: auth_password=<password>

Cấu hình file stunnel.conf (C:\Program Files\stunnel\stunnel.conf)

cert = stunnel.pem
key = stunnel.pem
[ssmtp]
accept = 465
connect = 25
[gmail-smtp]
client = yes
accept = 127.0.0.1:25
connect = smtp.gmail.com:465
; To check logs you can enable logging using following lines
debug = 7
output = stunnel.log ; You will need to create this file if doesn’t exists already and give proper permissions to current user.

Cấu hình file php.ini (C:\wamp\bin\apache\Apache2.4.4\bin\php.ini)

[mail function]
; For Win32 only.
; http://php.net/smtp
SMTP = localhost
; http://php.net/smtp-port
smtp_port = 465

; For Win32 only.
; http://php.net/sendmail-from
; sendmail_from = your-email@localhost.local

; For Unix only. You may supply arguments as well (default: “sendmail -t -i”).
; http://php.net/sendmail-path
sendmail_path = “C:\wamp\sendmail\sendmail.exe -t”

Khởi động lại Wamp Service, khởi động Stunnel
Tham khảo: http://yogeshchaugule.com/blog/2013/configure-sendmail-wamp