Thông thường nếu không cấu hình gì cả, bạn sẽ nhận thấy 1 thông báo lỗi sau trong Event view:

Event Type: Warning
Event Source: MSExchangeIS
Event Category: General
Event ID: 9665
Date: 6/19/2013
Time: 4:29:33 PM
User: N/A
Computer: XXX
Description:
The memory settings for this server are not optimal for Exchange.

For more information, click http://support.microsoft.com?kbid=815372

For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Data:
0000: 13 00 00 00 ….

Cảnh báo về việc bộ nhớ cho server chưa được tối ưu hóa. Để fix bạn cấu hình như sau:

  • Thêm switch /3GB /USERVA=3030 /BASEVIDEO vào boot.ini của server
  • Chỉnh registry key HeapDeCommitFreeBlockThreshold value: 0x00040000 (HEX)
  • Reboot lại server

Tham khảo thêm tại: http://support.microsoft.com/kb/815372