Transaction log files

Trên Exchange Server 2003, thư mục MDBDATA tự động lưu các file log, log lại tất cả các quá trình xử lý của server trước khi ghi vào database trong cùng thư mục (mặc định). Nếu bạn chạy NTBackup định kỳ trên server, sau khi quá trình backup hoàn tất sẽ tự động xóa các file log này cho bạn. Trường hợp bạn muốn xóa bằng tay, có thể làm theo hướng dẫn sau:

Giả sử thư mục cài đặt Exchange là: D:\Exchsrvr\, thư mục chứa transaction log files là: D:\Exchsrvr\MDBDATA\

HOW TO DELETE

– Dismount “First Storage Group/Mailbox Store (MAIL)” and “First Storage Group/Public Folder Store (MAIL)”

– Run CMD command to verify database successful dismount and log file in use (if have):

D:
cd D:\Exchsrvr\bin
eseutil /MH D:\Exchsrvr\MDBDATA\priv1.edb (xem *)
eseutil /MH D:\Exchsrvr\MDBDATA\pub1.edb (xem *)

*: Bạn có thể xóa 1 cách an toàn nếu hệ thống báo State: Clean Shutdown, Log Required: 0-0 (0x0-0x0))

– Move log file want to delete to another location (to verify that system ok)
– Mount “First Storage Group/Mailbox Store (MAIL)” and “First Storage Group/Public Folder Store (MAIL)”
– Verify that everything ok
– Safe to delete log file

UceArchive files

UceArchive là thư mực lưu các spam mail, bạn có thể mở xem bằng Outlook Express, các file trong thư mục này có thể xóa trực tiếp mà không ảnh hưởng đến hệ thống.