Mười năm trước, Tổ chức lao động quốc tế (ILO) đã chọn ngày 12/06 hàng năm là ngày Thế giới chống nạn lao động trẻ em . Mục đích của ILO là cảnh báo về nạn lao động trẻ em và hỗ trợ chính phủ các nước và các tổ chức xã hội chống lại việc sử dụng lao động trẻ em. Trẻ em phải được đi học, vui chơi và nhận được sự yêu thương.

ismile_563432b34546a_s_c01

ismile_563432b48c85b_s_c02

ismile_563432b59a809_s_c03

ismile_563432b6c38b3_s_c04

ismile_563432b7ca75b_s_c05

ismile_563432b9cd728_s_c06

ismile_563432bb02a8a_s_c07

ismile_563432bd565fa_s_c08

ismile_563432bf1a104_s_c09

ismile_563432c119b69_s_c10

ismile_563432c242572_s_c11

ismile_563432c399196_s_c12

ismile_563432c4cb75b_s_c13

ismile_563432c60c3d7_s_c14

ismile_563432c719ce7_s_c15

ismile_563432cb8d6dc_s_c18

ismile_563432ccc6364_s_c19

ismile_563432ce2be1f_s_c20

ismile_563432cf249d0_s_c22

ismile_563432d06ba39_s_c23

ismile_563432d1a3ab2_s_c24

ismile_563432d2e3f84_s_c25

ismile_563432d488eb4_s_c26

ismile_563432d5c8d27_s_c27

ismile_563432d6efce1_s_c28

ismile_563432d86fdd0_s_c29

ismile_563432d9c5c05_s_c30

ismile_563432daedffd_s_c31

ismile_563432dc210fb_s_c32

ismile_563432dd2a70f_s_c33

ismile_563432de5385b_s_c34

ismile_563432df2fd75_s_c35

ismile_563432e056ea6_s_c36

ismile_563432e1be3e9_s_c37

Source: https://tinhte.vn/threads/the-big-picture-ngay-the-gioi-chong-nan-lao-dong-tre-em.1339898/