[PHP] Session file và Ajax request

Standard

Kịch bản:

– Khi user truy cập vào 1 page, 1 phần content được tải về sau thông qua Ajax.
– Content này thường phải mất vài 3 giây mới có thể xử lý xong, chuyện này cũng không có gì vì đã làm hiệu ứng loading và cũng chỉ 1 phần content của page thôi.

Vấn đề:

– Trong thời gian chờ respond từ ajax request, user dù có click link trên page (ví dụ: 1 menu nào đó), thì trình duyệt không xử lý gì cả, chỉ cho đến khi có dữ liệu từ server trả về, lệnh click mới có thể thực thi.

Lưu ý: Đang nói về truy cập cùng 1 server nhé. Continue reading

Giải quyết vấn đề truy xuất các file/folder có tên Unicode trong Windows

Standard

PHP gặp vấn đề trong việc xử lý các file / folder trên Windows có sử dụng tên chứa các ký tự không trong bảng chữ cái Latin (ví dụ: tiếng việt, tiếng trung, tiếng hàn…)

Tất cả các hàm như filemtime(), fopen() v.v… đều báo lỗi nếu xử lý đến các file này (Python 2.7 cũng tương tự, lên bản 3 đã được giải quyết). Sau khi thử rất nhiều thư viện và hướng dẫn trên mạng, mình thấy cách tối ưu nhất để giải quyết vấn đề này là sử dụng extension kenjiuno/php-wfio Continue reading

PHP Code: Remote reboot TP-Link Router / Wireless

Standard

Lười phải vào web để reboot router/wireles, function dưới đây giúp làm chuyện đó trong 1 nốt nhạc. Mã này hỗ trợ hầu như tất cả các router của TP-LINK vì có trang quản trị giống nhau.

Continue reading

Config info: Turn off SSL verify of fabpot/goutte

Standard

I use latest version support PHP 5.4, version: 2.0.4

To turn off SSL verify when crawler a https website:

More information: https://packagist.org/packages/fabpot/goutte#v2.0.4

How can I prevent SQL-injection in PHP?

Standard

If user input is inserted without modification into an SQL query, then the application becomes vulnerable to SQL injection, like in the following example:

That’s because the user can input something like value'); DROP TABLE table;--, and the query becomes:

INSERT INTO table (column) VALUES(‘value’); DROP TABLE table;–‘)

What can be done to prevent this from happening? Continue reading

Inroduction to Writing PHP Command-Line (CLI) Scripts

Standard

Added by on July 9th, 2010, filed under PHP, Web Development

In this tutorial, I will show you how to get started with writing command-line interface (CLI) scripts using PHP. Here are a few reasons why you might want to write a CLI application in PHP:

  • You want to write a tool for admin-ing your server, but you’re more comfortable using PHP
  • You don’t need to output any content to a public-facing web page

Continue reading

Are Static Methods/Variables bad practice?

Standard

Static methods and variables. Are they bad practice?

In short: Yes. There are many disadvantages and static methods should almost never be used.

Static methods allow procedural/functional code to be shoe-horned into an Object Oriented world. Using static methods and variables breaks a lot of the power available to Object-Oriented code.

Why are they used?

Before any analysis on the benefitis or problems of static methods, the question must be asked: “Why are static methods used?” Continue reading

Best MVC Practices

Standard

Best MVC Practices

Although Model-View-Controller (MVC) is known by nearly every Web developer, how to properly use MVC in real application development still eludes many people. The central idea behind MVC is code reusability and separation of concerns. In this section, we describe some general guidelines on how to better follow MVC when developing a Yii application. Continue reading